بهترین کتاب های کارآفرینی که باید بخوانید کدامند؟

سرسختی، قدرت اشتیاق و پشتکار پدر پولدار، پدر بی پول هفت عادت مردمان موثر نوپای ناب هنر جنگ ساختن یک نام تجاری در ۳۰ روز از صفر به یک ...