رفع کجی آلت تناسلی مردان (انحنای آلت هنگام نعوظ)

بسیاری از آقایانی که دچار مشکلات انحنای آلت تناسلی هستند، ممکن است به دلیل کج بودن آلت تناسلی دچار آسیب‌های جزئی در آنجا شوند. شایان ذکر است که در صورتی ...